ကေလး၊ လူႀကီး မည္သည့္အ႐ြယ္မဆို သြားကိုက္တတ္ၾကပါတယ္။ ကိုက္ၿပီ ဆိုရင္လဲ ညနက္သန္းေခါင္ ျဖစ္တတ္ၾကတာမို႔ ေဆးခန္းသြားဖို႔ကလည္း မျဖစ္ႏိုင္ျပန္။ အလြန္ခံရခက္တဲ့ ေဝဒနာတမ်ိဳးပါ။

More