ၾကီးမားက်ယ္ၿပန္႕လွေသာ၊ၿမန္မာဆန္လွေသာ၊ဗိသုကာလက္ရာေၿမာက္လွေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမၾကီးကုိဘယ္သူတည္ေဆာက္ခဲ့ပါသလဲ။ၿခဴးပန္းၿခဴးႏြယ္မ်ားၿဖင့္ ၿမန္မာဆန္ဆန္အလွဆင္ထားေသာ၊ၿမန္မာတစ္မ်ိဳးသားလံုးဂုဏ္ယူရမည့္

More